Askeri Darbelerin Türkiye Ekonomisine Etkileri

Türk Ekonomisi uzun yıllardır güçlü bir seviyeye ulaşamadığından ve gelişmekte olan bir ekonomik yapıya sahip olduğundan dolayı kendi gelişim sürecini ve performansını sadece alınan ekonomik kararlara bakarak değerlendirmek yanıltıcı olur. Cumhuriyetin ilanından sonraki süreçte Türkiye ekonomik krizler, büyük buhranlar ve çeşitli toplumsal olaylar yaşamıştır. Bu krizlerin ve buhranların oluşmasında ise ekonomik kararlardan daha çok siyasi […]

SERBEST TİCARET EMPERYALİZMİ

    Bazı tarihçiler emperyalizmi bir devletin veya ulusun başka bir devlet veya ulusu egemenliği altına alması veya denetiminde tutması, hatta böyle bir girişim için çaba harcaması olarak tanımlıyorlar. Bu durumda, emperyalizmin yazılı tarih kadar eski olduğu söylenebilir. Bu görüştekiler Asur, Mısır, Yunan ve Roma emperyalizmini incelerler. Ancak, emperyalizm sözcüğü, bugün, kötü bir şöhrete sahiptir. […]

İzmir İktisat Kongresiyle Dünyaya Verilen Ekonomik Mesaj

                    ’’ Memleketi bayındır hale cennet hale getirecek olan ekonomik güç ve ekonomik alandaki himmettir. Milletimizi insanca yaşatacak bir iktisat devrinin aşılması lazımdır. Hepimizin arzusu şudur ki, bu ülkenin insanları ellerinde örnekleriyle tarımın ticaretin endüstrinin emeğin yaşamanın temsilcileri olsunlar, artık bu memleket böyle fakir ve bu […]

ŞEKERİN ÖYKÜSÜ

Neden yerli üretim? Osmanlı topraklarında Kıbrıs, Mısır ve Suriye’de şeker kamışından şeker üretildiği bilinmektedir.  Batılı ülkelerin ılıman iklimli sömürgelerinde ileri tekniklerle şeker üretmeye başlamaları nedeniyle Osmanlı ülkesinde üretilen şeker düşük kaliteli kalmış ve zamanla Amerika ve Avrupa’dan ithalat artmıştır.  16. ve 17. yüzyıllarda İmparatorlukta üretilen şeker muhtemelen yerli tüketimi karşılamaktaydı. Ancak tüketimin geniş kitlelere yayılmasıyla […]

KÜRESEL KAPİTALİST SİTEMDE ‘‘ÇİN ÜSTÜNLÜĞÜ’’ ÇAĞI MI?

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerikan hegemonyasının kurumsallaştığı yer Bretton Woods konferansı olmuştur. Bu konferansta devletler, korumacı Keyneyen ekonomi politikalarını terk etmiş ve uluslararası ticaret ile uluslararası ekonomiyi ABD’nin başında bulunduğu bir ekonomik sistem üzerinden şekillendirmeyi içeren kararlar almıştır. Ticaret ve finansın küreselleşmesi sonucunu yaratan Bretton Woods konferansı, Amerikan hegemonyasının ekonomik sacayağı olan Uluslararası Para Fonu, […]

KURTULUŞ MÜCADELESİNDEN SONRA EKONOMİDEKİ TEMEL İLKE: “BİZ MEMLEKETİMİZİ ARTIK ESİR ÜLKESİ YAPTIRMAYIZ”

“Ekonomi Nedir?” sorusu ile yazımıza bir giriş yapacak olursak bu sorunun en güzel cevabını Mustafa Kemal Atatürk vermiştir: “İktisadiyat demek, her şey demektir. Yaşamak için, mes’ut olmak için, mevcudiyet-i insaniye için ne lazımsa bunların kaffesi demektir, ziraat demektir, ticaret demektir, sây demektir, herşey demektir.”1 Medeni Bilgiler kitabında ekonominin amaç ve niteliklerinin bahsedildiği bölümde şu ifadeler […]

KÖMÜR KARASINDAN GÜNEŞ AYDINLIĞINA

Bir önceki yazıda ‘’Türkiye yerli otomobilini üretmeli mi üretmemeli mi ? ‘’ bunun üstünde durmuştuk. Geçen iki ay gibi kısa sürede yaşanan gelişmeler geleceğe olan umudumuzun biraz daha artmasına sebep oldu. Görünüşe göre 2020´den önce Türkiye yerli arabasının ilk prototiplerini üretmeyi başaracak ve bu prototipler arasında bir de elektrik ile çalışan model olacak gibi duruyor. […]

KEMALİZM’İN İKTİSAT POLİTİKALARI

KEMALİZM’İN İKTİSAT POLİTİKALARININ TEORİ VE PRAKSİS AÇISINDAN YORUMLANMASI Türkiye’nin Cumhuriyet dönemindeki ekonomik gelişmesini çeşitli yönleriyle ele alan kitap ve makalelerin sayısı oldukça fazladır. Ne var ki, belki de 1960’larda başlayan planlama deneyiminin araştırmacıya sağladığı kolaylıklar nedeniyle yeni çalışmaların önemli bir bölümü planlı dönemden sonrasını ele almakta, az sayıdaki araştırmada 1950’ye kadar inilmektedir. Daha öncesini ele […]

KEMALİZMİN İKTİSADİ YÖNÜ: DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI

Kemalizm, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri farklı çevrelerce çeşitli amaç ve saiklerle de olsa tartışıla gelmiştir. Kimine göre bir diktatöryanın devlet ve toplum düzeninin prensipleri, kimine göre Türk bağımsızlık savaşının ideolojisi, kimilerine göre Türk burjuva demokratik devriminin teorisi, kimilerine göre ise Türk devlet ve milletinin bağımsızlığını koruması ve muasır medeniyet seviyesine ulaşabilmesi için benimsemek ve uygulamak […]

TÜRKİYE’NİN EN RADİKAL DÖNÜM NOKTASI: 24 OCAK KARARLARI

24 Ocak 1980’de dönemin Başbakanı Süleyman Demirel ve Başbakanlık Müsteşarı Turgut Özal tarafından hayata geçirilen ‘’İstikrar Önlemleri’’ kararları Cumhuriyet tarihinin en radikal kararlarından ve kırılma noktalarından biri olmuştur. 24 Ocak Kararları olarak bilinen ve Türk Toplumuna dayatılan yeni ekonomik hayat, ülkenin iktisadi ve siyasal yaşamını doğrudan etkilemiştir. Özellikle 24 Ocak Kararları Türk köylüsünü, işçi sınıfını […]